«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

آموزش گام به گام جزء 30 قرآن در «مدرسه حفظ»

دبیرخانه طرح‌ ملی حفظ قرآن کریم، برنامه‌ای با شکل و سیاق نو و جدید تولید کرده با نام «مدرسه حفظ» که حفظ قرآن را برای همه افراد آسان‌تر خواهد کرد. این برنامه در واقع یک کارگاه آموزشی حفظ قرآن کریم هست که هم زمان با اجرای طرح ۱۴۵۲ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.


سوره فلق

دریافت این برنامه


سوره توحید

دریافت این برنامه


سوره مسد

دریافت این برنامه


سوره نصر

دریافت این برنامه


سوره کافرون

دریافت این برنامه


سوره کوثر

دریافت این برنامه


سوره ماعون - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره ماعون - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره قریش

دریافت این برنامه


سوره فیل

دریافت این برنامه


سوره همزه - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره همزه - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره عصر

دریافت این برنامه


سوره تکاثر- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره تکاثر- بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره قارعه - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره قارعه- بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره قارعه- بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره عادیات - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره عادیات - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره عادیات - بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره زلزال - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره زلزال - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره بینه - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره بینه - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره بینه - بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره بینه - بخش چهارم

دریافت این برنامه


سوره - قدر

دریافت این برنامه


سوره علق - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره علق - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره علق - بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره تین- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره تین - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره انشراح- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره انشراح - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره ضحی - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره ضحی - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره لیل- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره لیل - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره لیل - بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره لیل بخش چهارم

دریافت این برنامه


سوره شمس- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره شمس - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره شمس- بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره بلد- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره بلد - بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره بلد- بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره بلد- بخش چهارم

دریافت این برنامه


سوره فجر- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره فجر- بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره فجر- بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره فجر- بخش چهارم

دریافت این برنامه


سوره فجر- بخش پنجم

دریافت این برنامه


سوره فجر- بخش ششم

دریافت این برنامه


سوره فجر - بخش هفتم

دریافت این برنامه


سوره غاشیه - بخش اول

دریافت این برنامه


سوره غاشیه- بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره غاشیه - بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره غاشیه - بخش چهارم

دریافت این برنامه


سوره غاشیه -بخش پنجم

دریافت این برنامه


سوره اعلی- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره اعلی- بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره اعلی- بخش سوم

دریافت این برنامه


سوره اعلی- بخش چهارم

دریافت این برنامه


سوره طارق- بخش اول

دریافت این برنامه


سوره طارق- بخش دوم

دریافت این برنامه


سوره طارق- بخش سوم

دریافت این برنامه