آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

آرشیو 41 ساله درسهایی از قرآن -استاد قرائتی به صورت PDF

سال 1398 تعداد برنامه (32)سال 1397 تعداد برنامه (70)سال 1396 تعداد برنامه (70)
سال 1395 تعداد برنامه (70)سال 1394 تعداد برنامه (70)سال 1393 تعداد برنامه (74)
سال 1392 تعداد برنامه (70)سال 1391 تعداد برنامه (70)سال 1390 تعداد برنامه (71)
سال 1389 تعداد برنامه (71)سال 1388 تعداد برنامه (71)سال 1387 تعداد برنامه (73)
سال 1386 تعداد برنامه (69)سال 1385 تعداد برنامه (72)سال 1384 تعداد برنامه (67)
سال 1383 تعداد برنامه (68)سال 1382 تعداد برنامه (68)سال 1381 تعداد برنامه (66)
سال 1380 تعداد برنامه (70)سال 1379 تعداد برنامه (68)سال 1378 تعداد برنامه (71)
سال 1377 تعداد برنامه (72)سال 1376 تعداد برنامه (72)سال 1375 تعداد برنامه (74)
سال 1374 تعداد برنامه (72)سال 1373 تعداد برنامه (70)سال 1372 تعداد برنامه (73)
سال 1371 تعداد برنامه (74)سال 1370 تعداد برنامه (78)سال 1369 تعداد برنامه (72)
سال 1368 تعداد برنامه (51)سال 1367 تعداد برنامه (51)سال 1366 تعداد برنامه (47)
سال 1365 تعداد برنامه (37)سال 1364 تعداد برنامه (28)سال 1363 تعداد برنامه (52)
سال 1362 تعداد برنامه (33)سال 1361 تعداد برنامه (70)سال 1360 تعداد برنامه (43)
سال 1359 تعداد برنامه (37)سال 1358 تعداد برنامه (51)