آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

دانلود کتاب تفسیر تسنیم، تألیف آیت الله جوادی آملی

جلدمحتوادانلود

جلد اول

تفسیر آیات سوره حمد
جلد دومتفسیر آیات 1 تا 29 بقره
جلد سومتفسیر آیات 30 تا 39 بقره
جلد چهارمتفسیر آیات 40 تا 61 بقره
جلد پنجمتفسیر آیات 61 تا 103 بقره
جلد ششمتفسیر آیات 104 تا 126 بقره
جلد هفتمتفسیر آیات 127 تا 157 بقره
جلد هشتمتفسیر آیات 158 تا 173 بقره
جلد نهمتفسیر آیات 174 تا 195 بقره
جلد دهمتفسیر آیات 196 تا 217 بقره
جلد یازدهمتفسیر آیات 218 تا 252 بقره
جلد دوازدهمتفسیر آیات 253 تا 286 بقره
جلد سیزهمتفسیر آیات 1 تا 30 آل عمران
جلد چهاردهمتفسیر آیات 31 تا 85 آل عمران
جلد پانزدهمتفسیر آیات 86 تا 150 آل عمران
جلد شانزدهمتفسیر آیات 151 تا 200 آل عمران