آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

کنفرانس وحدت اسلامی

سی ودومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1397

سی ویکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1396

سى امين کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1395

بیست ونهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران ـ 1394

بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1393

بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1392

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1391

 

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1390

 

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1389

 

بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1388

 

بیست و دومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1387

 

بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1387

 

بیستمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / تهران 1386 ش

 

نوزدهمین کنفراس بین المللی وحدت اسلامی / تهران 1385 ش

 

هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1384

 

هفدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1383

 

شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1382

 

پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1381

 

چهاردهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1380

 

سیزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1379

 

دوازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1378

 

یازدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1377

 

دهمین کنفرانس وحدت اسلامی ـ 1376

 

نهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1375

 

هشتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1374

 

هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1373

 

ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1372

 

 

 

پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ـ 1371