رسول اكرم صلى الله عليه و آله: خیارکم من تعلم قرآن و عـلمه

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.(نهج الفصاحه ص:473)

 دانلود ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد پرهیزگار

جزء اول  

(حجم فایل 16.8 مگابایت)   

 

جزء دوم  

(حجم فایل 18.1 مگابایت)     

 

جزء سوم  

(حجم فایل 18.7 مگابایت)    

 

جزء چهارم  

(حجم فایل 17.9 مگابایت)    

 

جزء پنجم  

(حجم فایل 18 مگابایت)    

 

جزء ششم  

(حجم فایل 18.4 مگابایت)    

 

جزء هفتم  

(حجم فایل 18 مگابایت)    

 

جزء هشتم  

(حجم فایل 18 مگابایت)    

 

جزء نهم  

(حجم فایل 18.9 مگابایت)    

 

جزء دهم  

(حجم فایل 17.9 مگابایت)    

 

جزء یازدهم  

(حجم فایل 16.5 مگابایت)    

 

جزء دوازدهم  

(حجم فایل 18.4 مگابایت)    

 

جزء سیزدهم  

(حجم فایل 17 مگابایت)    

 

جزء چهاردهم  

(حجم فایل 15.4 مگابایت)   

 

جزء پانزدهم  

(حجم فایل 16.5 مگابایت)   

 

جزء شانزدهم  

(حجم فایل 15.7 مگابایت)   

 

جزء هفدهم  

(حجم فایل 15.4 مگابایت)   

 

جزء هجدهم  

(حجم فایل 18.2 مگابایت)   

 

جزء نوزدهم  

(حجم فایل 17.6 مگابایت)   

 

جزء بیستم  

(حجم فایل 16.4 مگابایت)   

 

جزء بیست و یکم  

(حجم فایل 16.8 مگابایت)   

 

جزء بیست و دوم  

(حجم فایل 17.7 مگابایت)   

 

جزء بیست و سوم  

(حجم فایل 16 مگابایت)    

 

جزء بیست و چهارم  

(حجم فایل 16.8 مگابایت)   

 

جزء بیست و پنجم  

(حجم فایل 17.3 مگابایت)   

 

جزء بیست و ششم  

(حجم فایل 15.1 مگابایت)   

 

جزء بیست و هفتم  

(حجم فایل 15.6 مگابایت)   

 

جزء بیست و هشتم  

(حجم فایل 17.1 مگابایت)   

 

جزء بیست و نهم  

(حجم فایل 18.2 مگابایت)    

 

جزء سی ام  

(حجم فایل 16.8 مگابایت)