«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره و جزء احمد دباغ

احمد دبّاغ | ترتیل سوره حمد
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بقره
احمد دبّاغ |  سوره آل عمران
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نساء
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مائده
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انعام
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعراف
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال
احمد دبّاغ | ترتیل سوره توبه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یونس
احمد دبّاغ | ترتیل سوره هود
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یوسف
احمد دبّاغ | ترتیل سوره رعد
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ابراهیم
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نحل
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کهف
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مریم
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انبیاء
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجّ
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مومنون
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نور
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فرقان
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شعراء
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نمل
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قصص
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عنکبوت
احمد دبّاغ | ترتیل سوره روم
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لقمان
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سجده
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احزاب
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سبأ
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فاطر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یس
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صافات
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ص
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زمر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غافر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فصّلت
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شوری
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زخرف
احمد دبّاغ | ترتیل سوره دخان
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جاثیه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احقاف
احمد دبّاغ | ترتیل سوره محمّد
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فتح
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجرات
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ق
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ذاریات
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طور
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نجم
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قمر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره الرحمن
احمد دبّاغ | ترتیل سوره واقعه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حدید
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مجادله
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حشر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ممتحنه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صفّ
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جمعه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره منافقون
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تغابن
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طلاق
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تحریم
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ملک
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قلم
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حاقه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره معارج
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نوح
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جنّ
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مزّمّل
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مدّثّر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قیامه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انسان
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مرسلات
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نبأ
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نازعات
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عبس
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکویر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفطار
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مطفّفین
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشقاق
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بروج
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طارق
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعلی
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غاشیه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فجر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بلد
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شمس
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لیل
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ضحی
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشراح
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تین
احمد دبّاغ | ترتیل سوره علق
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قدر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بیّنه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زلزله
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عادیات
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قارعه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکاثر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عصر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره همزه
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فیل
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قریش
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ماعون
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کوثر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کافرون
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نصر
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مسد
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اخلاص
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فلق
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ناس

جزء ۱
جزء ۲
جزء ۳
جزء ۴
جزء ۵
جزء ۶
جزء ۷
جزء ۸
جزء ۹
جزء ۱۰
جزء ۱۱
جزء ۱۱
جزء ۱۲
جزء ۱۳
جزء ۱۴
جزء ۱۵
جزء ۱۶
جزء ۲۱
جزء ۱۷
جزء ۱۸
جزء ۱۹
جزء ۲۰
جزء ۲۲
جزء ۲۳
جزء ۲۴
جزء ۲۵
جزء ۲۶
جزء ۲۷
جزء ۲۸
جزء ۲۹
جزء ۳۰