آیه نفی سبیل:«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (نساء/141) و خداوند هیچ‌گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط قرار نمیدهد.

دانلود ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک سوره و جزء احمد دباغ

احمد دبّاغ | ترتیل سوره حمد۰۰:۰۰:۴۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بقره۰۲:۲۲:۲۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره آل عمران۰۱:۲۲:۰۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نساء۰۱:۲۴:۱۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مائده۰۱:۰۲:۲۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انعام۰۱:۰۳:۵۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعراف۰۱:۱۳:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال۰۰:۲۷:۴۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره توبه۰۰:۵۳:۲۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یونس۰۰:۴۰:۴۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره هود۰۰:۴۴:۵۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یوسف۰۰:۴۳:۲۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره رعد۰۰:۲۰:۰۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ابراهیم۰۰:۱۸:۰۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجر۰۰:۱۶:۰۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نحل۰۰:۴۲:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء۰۰:۳۵:۰۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کهف۰۰:۳۵:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مریم۰۰:۲۰:۱۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طه۰۰:۲۶:۲۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انبیاء۰۰:۲۷:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجّ۰۰:۲۷:۳۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مومنون۰۰:۲۴:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نور۰۰:۲۸:۳۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فرقان۰۰:۱۸:۳۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شعراء۰۰:۲۹:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نمل۰۰:۲۵:۲۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قصص۰۰:۳۰:۰۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عنکبوت۰۰:۲۰:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره روم۰۰:۱۶:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لقمان۰۰:۱۰:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سجده۰۰:۰۷:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احزاب۰۰:۲۹:۰۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سبأ۰۰:۱۸:۵۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فاطر۰۰:۱۷:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یس۰۰:۱۷:۰۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صافات۰۰:۲۰:۳۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ص۰۰:۱۵:۳۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زمر۰۰:۲۴:۲۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غافر۰۰:۲۵:۲۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فصّلت۰۰:۱۷:۱۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شوری۰۰:۱۶:۴۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زخرف۰۰:۱۷:۲۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره دخان۰۰:۰۸:۱۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جاثیه۰۰:۱۰:۲۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احقاف۰۰:۱۳:۱۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره محمّد۰۰:۱۱:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فتح۰۰:۱۱:۳۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجرات۰۰:۰۷:۳۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ق۰۰:۰۷:۴۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ذاریات۰۰:۰۷:۵۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طور۰۰:۰۷:۰۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نجم۰۰:۰۷:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قمر۰۰:۰۷:۳۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره الرحمن۰۰:۱۰:۰۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره واقعه۰۰:۰۹:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حدید۰۰:۱۲:۲۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مجادله۰۰:۱۰:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حشر۰۰:۰۹:۵۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ممتحنه۰۰:۰۷:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صفّ۰۰:۰۴:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جمعه۰۰:۰۴:۰۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره منافقون۰۰:۰۴:۰۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تغابن۰۰:۰۵:۳۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طلاق۰۰:۰۶:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تحریم۰۰:۰۵:۴۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ملک۰۰:۰۷:۰۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قلم۰۰:۰۷:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حاقه۰۰:۰۶:۱۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره معارج۰۰:۰۵:۱۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نوح۰۰:۰۴:۴۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جنّ۰۰:۰۵:۴۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مزّمّل۰۰:۰۴:۱۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مدّثّر۰۰:۰۵:۴۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قیامه۰۰:۰۳:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انسان۰۰:۰۵:۳۶
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مرسلات۰۰:۰۴:۴۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نبأ۰۰:۰۴:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نازعات۰۰:۰۳:۵۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عبس۰۰:۰۳:۱۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکویر۰۰:۰۲:۱۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفطار۰۰:۰۲:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مطفّفین۰۰:۰۴:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشقاق۰۰:۰۲:۳۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بروج۰۰:۰۲:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طارق۰۰:۰۱:۳۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعلی۰۰:۰۱:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غاشیه۰۰:۰۲:۰۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فجر۰۰:۰۳:۱۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بلد۰۰:۰۱:۴۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شمس۰۰:۰۱:۲۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لیل۰۰:۰۱:۴۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ضحی۰۰:۰۱:۰۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشراح۰۰:۰۰:۴۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تین۰۰:۰۰:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره علق۰۰:۰۱:۳۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قدر۰۰:۰۰:۴۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بیّنه۰۰:۰۲:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زلزله۰۰:۰۰:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عادیات۰۰:۰۱:۰۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قارعه۰۰:۰۰:۵۴
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکاثر۰۰:۰۰:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عصر۰۰:۰۰:۲۲
احمد دبّاغ | ترتیل سوره همزه۰۰:۰۰:۵۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فیل۰۰:۰۰:۳۹
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قریش۰۰:۰۰:۳۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ماعون۰۰:۰۰:۴۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کوثر۰۰:۰۰:۲۱
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کافرون۰۰:۰۰:۴۳
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نصر۰۰:۰۰:۲۷
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مسد۰۰:۰۰:۳۵
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اخلاص۰۰:۰۰:۲۰
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فلق۰۰:۰۰:۲۸
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ناس۰۰:۰۰:۴۱

جزء ۱۰۱:۰۱:۰۵
جزء ۲۰۰:۵۸:۵۳
جزء ۳۰۱:۰۲:۴۲
جزء ۴۰۰:۵۹:۳۱
جزء ۵۰۰:۵۷:۳۶
جزء ۶۰۰:۵۶:۴۷
جزء ۷۰۰:۵۹:۰۵
جزء ۸۰۰:۵۷:۰۰
جزء ۹۰۰:۵۵:۰۶
جزء ۱۰۰۰:۵۳:۴۱
جزء ۱۱۰۰:۵۷:۳۰
جزء ۱۱۰۰:۵۷:۳۰
جزء ۱۲۰۱:۰۰:۲۰
جزء ۱۳۰۱:۰۰:۲۰
جزء ۱۴۰۰:۵۸:۳۵
جزء ۱۵۰۰:۵۶:۰۳
جزء ۱۶۰۰:۵۶:۰۳
جزء ۲۱۰۰:۵۳:۱۲
جزء ۱۷۰۱:۰۱:۲۵
جزء ۱۸۰۰:۵۵:۳۰
جزء ۱۹۰۰:۵۸:۰۴
جزء ۲۰۰۰:۵۴:۲۰
جزء ۲۲۰۰:۵۹:۲۴
جزء ۲۳۰۰:۵۹:۴۶
جزء ۲۴ترتیل قرآن
جزء ۲۵۰۰:۵۶:۱۳
جزء ۲۶۰۰:۵۵:۵۲
جزء ۲۷۰۰:۵۵:۵۲
جزء ۲۸۰۰:۵۸:۵۶
جزء ۲۹۰۱:۰۰:۳۷
جزء ۳۰۰۰:۵۷:۰۴