«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود ترتیل کل قرآن کریم احمد نعینع (به تفکیک سوره)

سوره مبارکه فاتحه (حمد)
سوره مبارکه بقره
سوره مبارکه آل عمران
سوره¬ مبارکه نساء
سوره مبارکه مائده
سوره مبارکه انعام
سوره مبارکه اعراف
سوره مبارکه انفال
سوره مبارکه توبه
سوره مبارکه یونس
سوره مبارکه هود
سوره مبارکه یوسف
سوره مبارکه رعد
سوره مبارکه ابراهیم
سوره مبارکه حجر
سوره مبارکه نحل
سوره مبارکه اسراء
سوره مبارکه کهف
سوره مبارکه مریم
سوره مبارکه طه
سوره مبارکه انبیاء
سوره مبارکه حج
سوره مبارکه مؤمنون
سوره مبارکه نور
سوره مبارکه فرقان
سوره مبارکه شعراء
سوره مبارکه نمل
سوره مبارکه قصص
سوره مبارکه عنکبوت
سوره مبارکه روم
سوره مبارکه لقمان
سوره مبارکه سجده
سوره مبارکه احزاب
سوره مبارکه سبأ
سوره مبارکه فاطر
سوره مبارکه یس
سوره مبارکه صافات
سوره مبارکه ص
سوره مبارکه زمر
سوره مبارکه غافر
سوره مبارکه فصلت
سوره مبارکه شوری
سوره مبارکه زخرف
سوره مبارکه دخان
سوره مبارکه جاثیه
سوره مبارکه احقاف
سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله»
سوره مبارکه فتح
سوره مبارکه حجرات
سوره مبارکه ق
سوره مبارکه ذاریات
سوره مبارکه طور
سوره مبارکه نجم
سوره مبارکه قمر
سوره مبارکه الرحمن
سوره مبارکه واقعه
سوره مبارکه حدید
سوره مبارکه مجادله
سوره مبارکه حشر
سوره مبارکه ممتحنه
سوره مبارکه صف
سوره مبارکه جمعه
سوره مبارکه منافقون
سوره مبارکه تغابن
سوره مبارکه طلاق
سوره مبارکه تحریم
سوره مبارکه ملک
سوره مبارکه قلم
سوره مبارکه حاقه
سوره مبارکه معارج
سوره مبارکه نوح
سوره مبارکه جن
سوره مبارکه مزمل
سوره مبارکه مدثر
سوره مبارکه قیامه
سوره مبارکه انسان
سوره مبارکه مرسلات
سوره مبارکه نبأ
سوره مبارکه نازعات
سوره مبارکه عبس
سوره مبارکه تکویر
سوره مبارکه انفطار
سوره مبارکه مطففین
سوره مبارکه انشقاق
سوره مبارکه بروج
سوره مبارکه طارق
سوره مبارکه اعلی
سوره مبارکه غاشیه
سوره مبارکه فجر
سوره مبارکه بلد
سوره مبارکه شمس
سوره مبارکه لیل
سوره مبارکه ضحی
سوره مبارکه شرح
سوره مبارکه تین
سوره مبارکه علق
سوره مبارکه قدر
سوره مبارکه بینه
سوره مبارکه زلزله
سوره مبارکه عادیات
سوره مبارکه قارعه
سوره مبارکه تکاثر
سوره مبارکه عصر
سوره مبارکه همزه
سوره مبارکه فیل
سوره مبارکه قریش
سوره مبارکه ماعون
سوره مبارکه کوثر
سوره مبارکه کافرون
سوره مبارکه نصر
سوره مبارکه مسد
سوره مبارکه اخلاص (توحید)
سوره مبارکه فلق
سوره مبارکه ناس