«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

داستان حضرت لوط(علیه السلام)

ایشان یکی از پیامبران بزرگی است که هم عصر ابراهیم بود ونام مبارکش در 7 سوره و27 بار در قرآن ذکر شده است.وقتی حضرت ابراهیم در سرزمین بابل مردم را به یکتا پرستی دعوت نمود لوط نخستین مردی بود که در آن شرایط سخت به وی ایمان آورد وهمواره در کنار او بود وسپس به سرزمین سدوم (در اردن) آمد چرا که مردم آن منطقه غرق در انحراف وفساد ومخصوصا انحراف جنسی بودند.او درمیان قومش 30 سال زندگی کرد وآنها را بسوی خدا دعوت نمود واز عذاب الهی برحذر نمود اما کمتر در آن کوردلان اثر گذاشت.لوط سرانجام در 80 سالگی وفات یافت و در مسجد الخلیل به خاک س÷رده شد.

رسالت حضرت لوط

مردم شهر سدوم از تبهکارترین انسانها بودند واز نظر اخلاقی بدترین مردم به شمار می آمدند.لوط قوم خود را به خدا دعوت کرد وآنها را از عذاب او بر حذرداشت وگفت من فرستاده خدا به سوی شما هستم وامین در تبلیغ رسالت اویم.درست نیست که شما طبیعت وسرشت خود را به تباهی کشانده وبا نظام طبیعی زندگی مخالفت ورزیده وبا مردان عمل ناروا انجام دهید واز زنان خود دست بردارید.ولی قومش بجای اینکه به سخن او گوش فرا دهند وی را تهدید کرده وگفتند اگر از نکوهش ما دست برنداری تورا از شهر بیرون خواهیم کرد.

ازدواج حضرت لوط

لوط در همان محل ماموریتش ازدواج کردتا بلکه قومش از این روش ÷یروی کنند واز انحراف جنسی دست بردارند.ثمره این ازدواج چند دختر بود ولی این برنامه لوط هیچ تاثیری در میان قومش نگذاشت وآنها سالها به این کار خود ادامه دادند وبه او گفتند اگر ما را به عذاب تهدید میکنی ÷س آنرا بر ما نازل کن وچون هیچ امیدی به اصلاح آنها نبود حضرت لوط آنها را نفرین نمود وگفت خدایا مرا بر این قوم مفسد پیروز گردان.

کارهای زشت قوم لوط

قوم لوط در مجالس خویش بدون هیچ گونه حیا و شرمی باد معده وصدا (با عرض معذرت)خارج میساختند ودر انظار عمومی با یکدیگر لواط میکردند حتی به کسانیکه از دیار آنان عبور میکردند نیز رحم نکرده وبا پرتاب سنگ آنها را مورد هدف قرار میدادند و سنگ هر کس که به هدف اصابت میکرد صاحب آن رهگذر گردیده و با او لواط میکردند و سپس 3 درهم بعنوان غرامت به او می پرداختند.

سرنوشت دردناک قوم لوط

چند تن از ملائکه برای عذاب قوم لوط به زمین آمدند وبه سراغ لوط رفتند.لوط در این موقع مشغول آبیاری زراعتش بود.لوط این جوانان زیبا را دید وبا آنها گفت شما کیستید؟آنها گفتند ما مسافریم وامشب مایلیم مهمان تو باشیم.لوط با توجه به انحراف قوم منحرف وزشتکارش تحت فشار روحی قرار گرفت وآنها را از برخورد زشت قوم خویش آگاه کرد.اما مهمانها وارد خانه لوط شدند.لوط از همسرش خواست که ورود مهمانها را از قومش مخفی نگاه دارد اما او که همکیش دشمنان بود به ÷شت بام خانه رفت وبا روشن کردن آتش اوباشان را خبر کرد وقوم شرور فهمیدند که طعمه در خانه لوط آماده میباشد ولذا از هر سو شتابان به سمت خانه اش هجوم بردند وبر در خانه ایستاده وخواستار انجام لواط با مهمانها شدند.

لوط به آنها التماس کرد که دست از این عمل کثیف خود بردارید .اینک من حاضرم دخترانم را به شما تزویج کنم وشما بصورت مشروع بهره مند شوید ولی قومش زیر بار نرفتند .لوط به آنها گفت اگر قدرتش را داشتم آنگاه میدانستم با شما چه کنم.در این زمان جبرئیل به فرشتگان گفت او نمیداند خدا چه قدرتی به او داده لوط که صحبت آنها را شنید خواست که آنان خود را معرفی نمایند وآنها حقیقت خود را به او گفتند.لوط علت حضورشان را ÷رسید وجبرئیل گفت ما برای هلاکت قومت آمده ایم.چیزی نگذشت که قوم لوط درب خانه را شکسته و وارد منزل شدند.جبرئیل که در منزل حضور داشت با به حرکت درآوردن بالهایش وکوبیدن به سروصورت آنها چشمانشان را کور نمود.س÷س فرشتگان به لوط گفتند که شبانه با خانواده ات از این شهر دور شو اما زنت را با خود نبر که او باید هلاک شود.

در میان قوم لوط دانشمندی بود که به قوم لوط گفت که نگذارید او از شهر خارج شود چرا که وجود او مانع نزول عذاب است.آنها خانه را محاصره کردند ولی جبرئیل ستونی از نور را در جلو لوط قرار داد ولوط وخانواده اش از درون نور از شهر خارج شدند.همسر لوط که از جریان آگاه شده بود در صدد خبر چینی بود که خداوند سنگی به سوی او فرستاد واو را نابود کرد.وقتی که طلوع فجر شد 4 فرشته هر یک در یک ناحیه از شهر قرار گرفتند وآنرا سرزمین را از ریشه گرفته وبه آسمان بردند وس÷س آنرا بر سر قوم شرور لوط وارونه وزیر و رو نمودند سنگهایی همچون گل بر آنان باریدن گرفت وآنها را با بدترین وضع به هلاکت رساند.

منابع قرآنی:

شعراء:160-169/انبیاء:160-175 /عنکبوت:28- 30-29-32 /اعراف:80/هود:74- 77 -78-80-81 /قمر:33-37-39