«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

نام سوره‌هاي مجموعه‌‌اي 

با صرف نظر از اينكه سوره‌ها اسامي خاصي دارند اما بسياري از سوره‌ها در احاديث و بيانات دانشمندان اسلامي با القاب و اوصاف خاصي معروفند.
۱. حامدات: سوره‌هايي كه با حمد الهي شروع مي‌شوند. مانند: ۱. فاتحه، ۲. انعام، ۳. كهف، ۴. سباء، ۵. فاطر. 
۲. مقطعات: سوره‌هايي كه با حروف مقطعه آغاز مي‌شوند. كه تعداد آن‌ها ۲۹ سوره است. 
۳. ميادين: سوره‌هايي كه با الم شروع مي‌شوند. مانند: ۱. بقره، ۲. آل عمران، ۳. عنكبوت، ۴. روم، ۵. لقمان، ۶. سجده. 
۴. الزهراوان: دو سوره ی نوراني و درخشان قرآن كه عباتند از: ۱. بقره، ۲. آل عمران. 
۵. جمال القرآن: ۱. سوره‌ی بقره، ۲. سوره‌ی آل عمران. 
۶. مخاطبات: سوره‌هايي كه با جمله ی خطابي مانند «يا ايها الذين آمنو، يا ايها الناس» شروع مي‌شوند. مانند سوره‌ی نساء، مائده، حج، حجرات، تحريم و ... 
۷. قرينتين: ۱. انفال ۲. توبه، چون در كنار هم هستند و بعضي آن‌ها را يك سوره شمرده‌اند. 
۸. حواميم: سوره‌هايي كه با «حم» ‌آغاز مي‌شوند. مانند سوره‌هاي: ۱. غافر، ۲. فصلت، ‌۳. شوري، ۴. زخرف، ۵. دخان، ۶. جاثيه، ۷. احقاف، به اين سوره‌ها عراش القرآن هم مي‌گويند به لحاظ زيبايي كه دارند. همچنين به سوره‌هاي ديباج القرآن (لطافت خاصي دارند) و ثمرات القرآن (ميوه‌هاي درخت قرآنند) معروفند. 
۹. طواسين: سوره‌هايي كه با «طس» شروع مي‌شوند. مانند: شعراء، نمل، قصص. 
۱۰. عزائم: سوره‌هايي كه مشتمل بر آيات سجده واجبند. مانند: ۱. سجده، ۲. فصلت، ۳. نجم، ۴. علق. 
۱۱. مسبحات: سوره‌هايي كه در آيه نخست آن تسبيح الهي با عبارت سبّح، يسبح شروع شده است. مانند: ۱. حديد، ۲. حشر، ۳. صف، ۴. جمعه، ۵. تغابن. 
۱۲. المعوذتين: ۱.ناس، ۲. فلق. كه در آن‌ها به خدا پناه برده مي‌شود. 
۱۳. اسبع الطوال: سوره‌هاي طولاني قرآن، مانند: ۱. بقره، ۲. آل عمران، ۳. نساء، ۴. مائده، ۵. انعام، ۶. اعراف، ۷. انفال،‌ ۸. توبه. 
۱۴. المثاني: سوره‌هايي كه به لحاظ طولاني بودن پس از سوره‌هاي طولاني قرار دارند. مانند: سوره يونس ، سوره نحل. 
۱۵. المئون: سوره‌هايي كه حدود صد آيه دارند. 
۱۶. المفصلات: سوره‌‌هاي كوتاه كه فاصله آيات آن‌ها نسبت به يكديگر كم است. 
۱۷. عتيق (عتاق): سوره‌هاي: ۱. اسراء، ۲. كهف، ۳. مريم، ۴. طه، ۵. انبياء. 
۱۸. چهار قل: سوره‌هايي كه با قل شروع ميشود. مانند: كافرون، اخلاص، فلق، ناس. 
۱۹. بساتين: سوره‌هايي كه با «المر» شروع مي‌شود. 
۲۰. ممتحنات: فتح، حشر، سجده، طلاق، ن والقلم، حجرات، تبارك، تغابن، منافقون، جمعه، صف، جن، نوح، مجادله، ممتحنه، تحريم.