«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

نام و معانی سوره های قرآن

قرآن آرامش دلها و تسکین دهنده قلب هاست. راه نزدیکی به خداست. هر یک از سوره های قرآن معنی و مفهوم خاصی دارد، پس بهتر است با نام ها و معانی آنها و تعداد آیات سوره های قرآن بیشتر آشنا شوید.

۱. فاتحه :باز کردن ـ ۷ آیه.

۲. بقرة :گاو ماده ـ ۲۸۶ آیه.

۳. آل عمران :خاندان عمران ـ ۲۰۰ آیه.

۴. نساء :زنان ـ ۱۷۶ آیه.

۵. مائده :طَبَق غذا (سفرة غذا) ـ ۱۲۰ آیه.

۶. انعام :چهارپایان ـ ۱۶۵ آیه.

۷. اعراف :مکانی بین بهشت و جهنم ـ ۲۰۶ آیه.

۸. انفال :زیادی، غنیمت، هبه ـ ۷۵ آیه.

۹. توبه :بازگشتن ـ ۱۲۹ آیه.

۱۰. یونس :نام حضرت یونس ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۰۹ آیه.

۱۱. هود :نام حضرت هود ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۲۳ آیه.

۱۲. یوسف :نام حضرت یوسف ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۱۱۱ آیه.

۱۳. رعد:صدای غرش ابر، ۴۳ آیه.

۱۴. ابراهیم:نام حضرت ابراهیم ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۵۲ آیه.

۱۵. حِجر:منع، نام شهر اصحاب الحجر ـ ۹۹ آیه.

۱۶. نحل:زنبور عسل ـ ۱۲۸ آیه.

۱۷. اسراء:رفتن در شب ـ ۱۱۱ آیه.

۱۸. کهف:غار وسیع ـ ۱۱۰ آیه.

۱۹. مریم:نام حضرت مریم سلام الله علیها ـ ، ۹۸ آیه.

۲۰. طه:از حروف مقطعه و نیز از اسامی پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، ۱۳۵ آیه.

۲۱. انبیاء:پیامبران ـ ۱۱۲ آیه.

۲۲. حج:قصد، نام یکی از فروعات دین ـ ۷۸ آیه.

۲۳. مؤمنون:ایمان آورندگان، گروندگان ـ ۱۱۸ آیه.

۲۴. نور:روشنایی ـ ۶۴ آیه.

۲۵. فرقان:قرآن، روشنگر و جداکننده حق از باطل ـ ۷۷ آیه.

۲۶. شعراء:شاعران ـ ۲۲۷ آیه.

۲۷. نمل:مورچه ـ ۹۳ آیه.

۲۸. قصص:داستان ها ـ ۸۸ آیه.

۲۹. عنکبوت:نام حشره ـ ۶۹ آیه.

۳۰. روم:نام شهر یا کشور ـ ۶۰ آیه.

۳۱. لقمان:نام فردی حکیم ـ ۳۴ آیه.

۳۲. سجده:خضوع و اظهار فروتنی ـ ۳۰ آیه.

۳۳. احزاب:گروه ها ـ ۷۳ آیه.

۳۴. سباء:نام قوم که پادشاه شان زن بود ـ ۵۴ آیه.

۳۵. فاطر:شکافنده ـ ۴۵ آیه.

۳۶. یس:حروف مقطعه و رمز است ـ ۸۳ آیه.

۳۷. صافات:منظم ساختن صفوف ـ ۱۸۲ آیه.

۳۸. ص:حروف مقطعه قرآن ـ ۸۸ آیه.

۳۹. زُمر:دسته، جماعت ـ ۷۵ آیه.

۴۰. غافر:بخشاینده ـ ۸۵ آیه.

۴۱. فصلت:بیان روشن ـ ۵۴ آیه.

۴۲. شوری:مشورت ـ ۵۳ آیه.

۴۳. زخرف:زینت ـ ۸۹ آیه.

۴۴. دخان:دود ـ ۵۹ آیه.

۴۵. جاثیه:به زانو درآمده ـ ۳۷ آیه.

۴۶. احقاف:نام مکانی در عمان ـ ۳۵ آیه.

۴۷. محمّد:نام پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ ، ۳۸ آیه.

۴۸. فتح:پیروزی ـ ۲۹ آیه.

۴۹. حُجُرات:خانه ها ـ ۱۸ آیه.

۵۰. ق:حروف مقطعه ـ ۴۵ آیه.

۵۱. ذاریات:بادهایی که اشیاء را به پرواز در می آورد ـ ۶۰ آیه.

۵۲. طور:نام کوه است ـ ۴۹ آیه.

۵۳. نجم:ستاره ـ ۶۲ آیه.

۵۴. قمر:ماه ـ ۵۵ آیه.

۵۵. رحمن:بخشنده ـ ۷۸ آیه.

۵۶. واقعه:حادثه عظیم قیامت ـ ۹۶ آیه.

۵۷. حدید:آهن ـ ۲۹ آیه.

۵۸. مجادله:تابیدن طناب، جدل و مناظره ـ ۲۲ آیه.

۵۹. حشر:جمع کردن ـ ۲۴ آیه.

۶۰. ممتحنه:آزمون شده (مؤنث) ـ ۱۳ آیه.

۶۱. صف:صف کشیدن ـ ۱۴ آیه.

۶۲. جمعه:آخرین روز هفته ـ ۱۱ آیه.

۶۳. منافقون:منافقان (نفاق پیشه گان و دورویان) ـ ۱۱ آیه.

۶۴. تغابن:مغبون کردن یکدیگر ـ ۱۸ آیه.

۶۵. طلاق:باز کردن عقد نکاح ـ ۱۲ آیه.

۶۶. تحریم:حرام کردن ـ ۱۲ آیه.

۶۷. ملک:حکومت و اداره امور ـ ۳۰ آیه.

۶۸. قلم:وسیله نگارش و نوشتن ـ ۵۲ آیه.

۶۹. الحاقه:روز رستاخیز ـ ۵۲ آیه.

۷۰. معارج:صعود از پله ـ ۴۴ آیه.

۷۱. نوح:نام حضرت نوح ـ علیه السّلام ـ یکی از پیامبران خدا ، ۲۸ آیه.

۷۲. جن:پوشیده، نام موجود نامرئی ـ ۲۸ آیه.

۷۳. مُزمّل:پیچیدن پارچه (خطاب به پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ است که بعد از فرود از غار حرا خود را در پارچه پیچیده بود) ـ ۲۰ آیه.

۷۴. مُدثّر:آرامیدن در بستر ـ ۵۶ آیه.

۷۵. قیامت:به پاداشتن ـ ۴۰ آیه.

۷۶. انسان:نوع انسان، بشر ـ ۳۱ آیه.

۷۷. مرسلات:فرستاده شدگان ـ ۵۰ آیه.

۷۸. نبأ:خبر مهم ـ ۴۰ آیه.

۷۹. نازعات:کشیدن ـ ۴۶ آیه.

۸۰. عبس:عبوس، چهره در هم کشیدن ـ ۴۲ آیه.

۸۱. تکویر:پیچیدن نور خورشید ـ ۲۹ آیه.

۸۲. انفطار:شکافته شدن ـ ۱۹ آیه.

۸۳. مطففین:کم فروشان ـ ۱۹ آیه.

۸۴. انشقاق:شکافته شدن ـ ۲۵ آیه.

۸۵. بروج:شیء ظاهر و آشکار، ۲۲ آیه.

۸۶. طارق:کوبیدن ـ ۱۷ آیه.

۸۷. اعلی:برتر، بالاتر ـ ۱۹ آیه.

۸۸. غاشیه:پوشاندن ـ ۲۶ آیه.

۸۹. فجر:شکافتن وسیع، صبح ـ ۳۰ آیه.

۹۰. بلد:شهر (مکه) ـ ۲۰ آیه.

۹۱. شمس:خورشید ـ ۱۵ آیه.

۹۲. لیل:شب ـ ۲۱ آیه.

۹۳. ضحی:اوائل روز ـ ۱۱ آیه.

۹۴. انشراح:شرح صدر، آرامش ـ ۸ آیه.

۹۵. تین:انجیر ـ ۸ آیه.

۹۶. علق:خون بسته ـ ۱۹ آیه.

۹۷. قدر:اندازه گیری و تقدیر ـ ۵ آیه.

۹۸. بینه:دلیل روشن ـ ۸ آیه.

۹۹. زلزله:به لرزه درآمدن ـ ۸ آیه.

۱۰۰. عادیات:دویدن با سرعت ـ ۱۱ آیه.

۱۰۱. قارعه:حادثه مهم و سخت ـ ۱۱ آیه.

۱۰۲. تکاثر:تفاخر و فخرفروشی ـ ۸ آیه.

۱۰۳. عصر:فشردن، وقت عصر ـ ۳ آیه.

۱۰۴. همزه:عیب جو و غیبت کننده ـ ۹ آیه.

۱۰۵. فیل:نام حیوان - ۵ آیه.

۱۰۶. قریش:قدرت، اکتساب، اجتماع. نام قبیله معروف در مکه که پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ نیز جزء آن قبیله بود. ـ ۴ آیه.

۱۰۷. ماعون:چیز کم ـ ۷ آیه.

۱۰۸. کوثر:خیر کثیر و فراوان ـ ۳ آیه.

۱۰۹. کافرون:کسانی که حق را می پوشانند ـ ۶ آیه.

۱۱۰. نصر:پیروزی ـ ۳ آیه.

۱۱۱. مسد:طنابی که از الیاف بافته شده ـ ۵ آیه.

۱۱۲. توحید:یگانگی ـ ۴ آیه.

۱۱۳. فلق:شکافتن، طلوع صبح ـ ۵ آیه.

۱۱۴. ناس:مردم ـ ۶ آیه.

اسامی سوره های قرآن و معانی آنها

۴.۸۲۵۵

منبع : بیتوته -/ ن.م