«إنَّ هذِهِ أُمَّتُکمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکمْ فَاعْبُدُونِ؛ اين است امت شما كه امتي يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد.» ‌(انبیا/۹۲)

دانلود تلاوتهای عبدالفتاح شعشاعی

دانلودعنوان

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء - تصویری

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء - صوتی

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (تصویری)

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (صوتی)

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 21-23 (تصویری)

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 21-23 (صوتی)

عبد الفتاح شعشاعی-سوره مبارکه انفال آیه60 به بعد-سوره مبارکه بینه

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل آیات 107-110

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ، بینه ، قریش و ماعون

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود آیات 61-87

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، غاشیه و فجر

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد 1-18

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-آخر ، ق آیات 1-11 ، بلد ، شمس و قریش

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد 1-18

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، غاشیه و فجر

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود آیات 61-87

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ، بینه ، قریش و ماعون به همراه زیرنویس انگلیسی

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل آیات 107-110

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار همراه با ترجمه انگلیسی

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

عبد الفتاح شعشاعی-سوره مبارکه انفال آیه60 به بعد-سوره مبارکه بینه

الطور (آیات 17 الی 49)

النمل (آیات 1 الی 37)

النجم (آیات 1 الی 30)

فاطر (آیات 3 الی 24)

الإسراء (آیات 15 الی 23)

المجادلة (آیات 20 الی 22)

الفتح (آیات 26 الی 29)

البینة (آیات 1 الی6)