رسول اكرم صلى الله عليه و آله: خیارکم من تعلم قرآن و عـلمه

بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.(نهج الفصاحه ص:473)

ده مقطع زیبا از مصطفی اسماعیل در مقام نهاوند

 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای مصطفی اسماعیل

بیشتر این قطعات از تلاوت هایی انتخاب شده که کمتر شنیده شده اند و احتمالا بعضی از آن ها را برای اولین بار می شنوید